RODO

Administratorem danych osobowych jest : PHU MAGIC HOME Beata Robak, ul. Ząbkowicka 35 B  , 58-200 Dzierżoniów tel. 731 882 628 , adres e-mail :magic-home@wp.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI

BIURO NIERUCHOMOŚCI MAGIC HOME BEATA ROBAK

 

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

 

Obowiązki Biura

 

W celu ułatwienia obsługi Klientów i wspomożenia ich w obsłudze transakcji w zakresie pośrednictwa w sprzedaży/zamianie nieruchomości korzysta się z ich danych osobowych. Przechowuje się je w sposób zapewniający bezpieczeństwo, nie udostępnia się ich również osobom trzecim. Powody zbierania i przetwarzania danych osobowych staram się przekazać w sposób klarowny i nie budzący wątpliwości. Anonsuję możliwość dokonania wyboru, a także przedstawiam konkretne uprawnienia, z których skorzystać mogą Klienci i inne podmioty, których dane osobowe są przeze mnie gromadzone i przetwarzane. Wszystkie te informacje dostępne są poniżej.

 

Administrator

 

Administratorem danych osobowych Klienta jest Beata Robak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: „Beata Robak P.H.U. Magic Home z siedzibą w Dzierżoniowie (58-200) przy ulicy Ząbkowickiej 35b, zwana w dalszej części Biurem. Biuro świadczy Usługi pośrednictwa w sprzedaży/nabyciu/zamianie nieruchomości wskutek działań własnych oraz za pośrednictwem współpracujących Agentów stacjonarnie, telefonicznie oraz przy pomocy środków komunikacji elektronicznej. Pośrednik występujący z ramienia Biura pośredniczy w transakcjach z zakresu nieruchomości, po uprzednim zapoznaniu się z okolicznościami prawnymi oraz faktycznymi konkretnego przypadku, na podstawie aktualnej i powszechnie przyjętej wiedzy i zasad wykonywania zawodu.

 

Kontakt

 

W przypadku pojawienia się ewentualnych wątpliwości lub pytań w zakresie przetwarzania przeze mnie danych osobowych lub ich ochrony, uprzejmie proszę o kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w drodze wiadomości elektronicznej, bądź za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

 

Adresy poczty elektronicznej:

 

magic-home@wp.pl.

 

Adres do doręczeń:

 

Beata Robak P.H.U. Magic Home z siedzibą w Dzierżoniowie (58-200) przy ulicy Ząbkowickiej 35b.

 

Biuro uprawnione jest do uzyskania, zebrania i wykorzystania danych osobowych o różnym charakterze, który determinowany jest przede wszystkim typem relacji łączących Klienta z Biurem. W trakcie świadczenia przez Biuro Usług pośrednictwa nie będę jednak z pewnością gromadzić danych osobowych, które mogą być kwalifikowane do kategorii danych wrażliwych.

 

Jakie konkretnie dane zbieram? Zestawienie danych osobowych

 

 1. Dane indentyfikacyjne podmiotu oraz dane kontaktowe Klienta, który w momencie kontaktu, składania zapytania ofertowego, przy udzielaniu przezeń odpowiedzi na zadawane przez Pośrednika lub podmioty wspierające pytania, przy procesie wsparcia technicznego, porozumiewaniu się wszelkimi drogami (zwłaszcza drogą elektroniczną), podczas negocjacji, świadczenia usług pośrednictwa i usług zbieżnych. Każdorazowo są to dane niezbędne do identyfikacji Klienta, zapewnienia kontaktu pomiędzy Biurem a Klientem, należytego świadczenia usług przez Biuro oraz administrowania i wykonywania zawartych z Klientem umów o świadczenie usług w zakresie pośrednictwa. Wśród danych identyfikacyjnych i kontaktowych wyróżnia się przede wszystkim:

 1. dane personalne w postaci m.in. imienia i nazwiska, daty urodzenia, płci;

 2. dane kontaktowe, tj. adres korespondencyjny, numer telefonu czy adres poczty elektronicznej;

 3. obywatelstwo Klienta;

 4. kraj zamieszkania Klienta;

 5. dokumentacja techniczna nieruchomości, której Klient jest właścicielem lub posiadaczem;

 6. pozostałe informacje uzyskane przez Biuro w toku postępowania reklamacyjnego, skargowego czy innych postępowań lub sytuacji, podczas których Biuro weszło w posiadanie danych osobowych użytkowników;

 1. Dane użytkownika tj. informacje o nim i jego indywidualnych preferencjach oraz zasobach, z których korzysta uzyskane w trakcie korzystania z serwisu internetowego.

 2. Dane urządzenia elektronicznego, z którego w celu uzyskania usługi pośrednictwa korzysta Klient, uzyskane w trakcie korzystania przez użytkownika z witryny internetowej, za pośrednictwem której Biuro świadczy usługi, w tym przede wszystkim:

 1. informacje o logowaniu;

 2. rodzaj i wersja oprogramowania do przeglądania witryn internetowych (przeglądarka internetowa);

 3. adres IP użytkownika;

 4. system operacyjny;

 5. lokalizacja użytkownika;

 6. rejestry, teksty, dźwięk, obraz;

 7. dane o ruchu sieciowym.

 1. Dane finansowe lub gospodarcze, w tym głównie numer rachunku bankowego Klienta, bądź jego przedstawiciela ustawowego.

 2. Dane uzyskane od podmiotów trzecich, głównie dane pochodzące od członków rodziny, przedstawicieli ustawowych, innych Pośredników, którzy obsługiwali ewentualne wcześniejsze transakcje, organów administracji publicznej czy rejestrów publicznych, w tym głównie dane dotyczące:

 1. danych kontaktowych Klienta;

 2. danych identyfikacyjnych Klienta lub osób występujących w jego imieniu i na jego rzecz;

 3. danych o stanie nieruchomości należącej lub posiadanej przez Klienta

 4. inne informacje uzyskane od Klienta, pracowników administracji publicznej lub zewnętrznych świadczeniodawców, które mogą mieć istotny wpływ na świadczenie przez Biuro usług pośrednictwa.

 

Dane wrażliwe

 

Każdorazowo przed zawarciem umowy pośrednictwa z Klientem lub jego przedstawicielem ustawowym przeprowadza się stosunkowo obszerny wywiad, na który składać się będą określone pytania celem weryfikacji stanu nieruchomości oraz możliwych rozwiązań transakcyjnych. Jednakże żadne z tych danych nie będą stanowić danych wrażliwych, w związku z czym nie będą one wykorzystywane na potrzeby usług świadczonych przez Biuro, Pośredników i podmioty współpracujące.

 

Konieczność przekazania danych osobowych i konsekwencje ich nieprzekazania

 

Przekazanie danych osobowych jest niezbędne do świadczenia przez Biuro usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Jeżeli Klient nie wyrazi zgody na ich przekazanie lub nie będzie mógł tego zrobić Biuro nie będzie mogło wykonać usługi pośrednictwa na rzecz Klienta.

 

Sposób i przyczyny korzystania z danych osobowych

 

Przekazane przez Klienta, jego przedstawiciela ustawowego lub podmioty trzecie dane osobowe potrzebne są między innymi do należytego wykonania umowy o świadczenie usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Wszelkie dane osobowe gromadzone i przetwarzane przeze mnie mają swoją podstawę prawną, którą przedstawiam poniżej.

 

 1. Umowa o świadczenie usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami – dane potrzebne są do należytego wykonania tejże Umowy;

 2. prawnie uzasadniony interes – dane gromadzone są w celu zabezpieczenia prawnie uzasadnionych interesów Biura. Jest to bezpośrednio związane z dołożeniem należytej staranności w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, celem zapewnienia bezpieczeństwa Biuru, lecz głównie wszelkim Klientom, jak również kontrahentom. Interes prawny Biura każdorazowo zestawiany jest z interesem prawnym Klienta. Jeżeli w toku analizy interes Klienta mógłby zostać narażony kosztem Biura – nie będzie ona wykorzystywała tychże danych celem zapewnienia interesom Klienta priorytetu;

 3. wypełnienie obowiązków prawnych – dane gromadzone są w celu współpracy z organami ścigania, prokuraturą i sądami powszechnymi na podstawie obowiązków nałożonych na Biuro przepisami odrębnymi;

 4. konieczność uzyskania zgody – w przypadku zaistnienia konieczności uzyskania od Klienta zgody na wykorzystanie jego danych osobowych m.in. w procesie marketingu bezpośredniego może zaistnieć konieczność uzyskania oddzielnej zgody Klienta. W takowej sytuacji Klient każdorazowo uprawniony jest do cofnięcia przedmiotowej zgody poprzez kontakt z Biurem i złożenie stosowanego oświadczenia woli.

 

 

Przekazywanie danych osobowych podmiotom trzecim

 

Biuro przekazuje dane osobowe zgromadzone w oparciu o powyższe podstawy prawne jedynie w przypadku zobowiązania do takowego działania na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe przekazywane podmiotom trzecim muszą być każdorazowo odpowiednio zabezpieczone, a ich gromadzenie i przetwarzanie przez te podmioty musi się odbywać w sposób legalny tj. na podstawie i w granicach prawa. Dane osobowe nie mogą być w szczególności wypożyczane, sprzedawane, bądź w inny sposób prawem przewidziany obciążane na rzecz osób trzecich.

 

Biuro w razie pojawienia się takiego obowiązku przekazuje dane osobowe:

 

 1. swoim pracownikom, partnerom biznesowym, pełnomocnikom;

 2. sądom i organom administracji publicznej, w tym w szczególności organom nadzoru;

 3. podmiotom dostarczającym oprogramowanie komputerowe, operatorom płatności, dostawcom platform usługowych, usługodawcom z zakresu przechowywania i archiwizacji dokumentów;

 4. jednostkom zapobiegającym przestępstwom, wykroczeniom oraz wyłudzeniom;

 5. pozostałym podmiotom za wyraźną zgodą Klienta lub jego przedstawiciela ustawowego.

 

Sposób zapewnienia bezpieczeństwa danym osobowym

 

Wśród środków przedsięwziętych przez Biuro, a mających zapewnić bezpieczeństwo danym osobowym przekazanym przez Klienta wskazuje się przede wszystkim:

– przechowywanie danych na szyfrowanych serwerach;

– szyfrowanie połączenia z serwerami;

– polityka haseł zgodna z UODO.

 

Prócz powyższych Biuro zapewnia, iż wymaga od kadry i wszystkich podmiotów świadczących usługi w jej imieniu przestrzegania odpowiednich norm, w tym zwłaszcza przewiduje obowiązek ochrony danych osobowych, jak również stosowania właściwych środków celem zapobieżenia ich wykorzystaniu lub przekazaniu.

 

W sytuacjach podejrzenia naruszenia danych osobowych, przy założeniu, że powszechnie obowiązujące przepisy przewidują obowiązki informacyjne, zawiadamia się Klienta lub jego przedstawiciela ustawowego o tym fakcie.

 

Biuro nie odpowiada ponadto za liczne zagrożenia związane z przepływem danych pomiędzy urządzeniem końcowym, przy pomocy którego Klient lub jego przedstawiciel ustawowy przesyłają dane osobowe, a infrastrukturą informatyczną Biura, znajdujące się poza jej granicą. Klient zobligowany jest w tym zakresie do należytego zabezpieczenia własnych danych osobowych.

 

Cele marketingowe

 

Biuro uprawnione jest do korzystania z danych osobowych celem przesyłania Klientowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu informacji o usługach świadczonych przez Biuro. Treści marketingowe przesyłane są z reguły w drodze elektronicznej poprzez korespondencję mailową. Klient lub jego ustawowy przedstawiciel, który nie wyraża zgody na otrzymywanie informacji marketingowej powinien wyrazić takie żądanie poprzez przesłanie wiadomości w tej kwestii na adres poczty elektronicznej: magic-home@wp.pl.

 

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe

 

 1. Prawo do bycia informowanym na podstawie przepisów prawa zobligowana jestem do przedłożenia w sposób jasny i klarowny informacji dotyczących danych osobowych Klienta, a także sposobie korzystania z nich. Wywiązuję się z przedmiotowego obowiązku poprzez sporządzenie niniejszej polityki prywatności, natomiast w przypadku ewentualnych pytań lub wątpliwości Klienta w tym zakresie może on uzyskać odpowiedź w drodze korespondencji elektronicznej pod adresem: magic-home@wp.pl.

 2. Prawo dostępu – Klient posiada uprawnienie zwrócenia się do mnie z żądaniem przekazania kopii swoich danych osobowych. Udostępnieniu co do zasady podlegają wszystkie informacje, natomiast przepisy przewidują pewne wyjątki. Udostępnienie kopii danych osobowych z reguły odbywa się bezpłatnie, natomiast w przypadkach szczególnych, tj. m.in. uporczywego występowania o ponowne udostępnienie danych Biuro uprawnione jest do naliczenia opłaty manipulacyjnej. W celu skorzystania z prawa do dostępu należy skontaktować się ze mną pod adresem: magic-home@wp.pl.

 3. Prawo do sprostowania danych – Klient uprawniony jest do wystąpienia z żądaniem sprostowania danych, które w jego ocenie nie są zgodne ze stanem rzeczywistym bądź z żądaniem o uzupełnienie danych, jeżeli w jego ocenie są one niekompletne. W celu skorzystania z prawa do sprostowania/uzupełnienia danych należy skontaktować się ze mną pod adresem: magic-home@wp.pl.

 4. Prawo do usunięcia danych – Klient jest uprawniony do żądania usunięcia jego danych osobowych w określonych okolicznościach. Biuro ma prawo do odmowy usunięcia danych, jeżeli są one przetwarzane w celu:

 1. realizacji obowiązku określonego przepisami prawa;

 2. wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym;

 3. do obrony przed roszczeniami;

 4. wykonywania prawa do wolności słowa.

W celu skorzystania z prawa do usunięcia danych skontaktuj się ze mną pod adresem: magic-home@wp.pl.

 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania – Klient jest uprawniony do żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych w następujących sytuacjach:

 1. kwestionowaniu ulega prawidłowość i rzeczywista postać danych osobowych;

 2. dane osobowe przetwarzane są w sposób niezgodny z prawem;

 3. Klient skorzystał z prawa do sprzeciwu, skutkującego ograniczeniem przetwarzania do momentu stwierdzenia możliwości dalszego postępowania w sprawie.

W celu skorzystania z prawa do ograniczenia przetwarzania skontaktuj się ze mną pod adresem: kontakt@recepty24.com.

 1. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania – Klient uprawniony jest do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w określonych sytuacjach, W celu skorzystania z prawa sprzeciwu wobec przetwarzania skontaktuj się ze mną pod adresem: magic-home@wp.pl.

 2. Prawo do przenoszenia danych – w celu skorzystania z prawa sprzeciwu wobec przetwarzania skontaktuj się ze mną pod adresem: magic-home@wp.pl.

 

Co do zasady korzystanie przez Klienta z ww. praw odbywa się bezpłatnie. Celem wykonania przysługujących Klientowi praw powinien on zgłosić swoje żądanie w sposób przedstawiony powyżej, zostanie ono rozpatrzone w przeciągu 30 dni od momentu jego wpływu na serwer poczty elektronicznej.

 

Okres przechowywania danych osobowych

 

Dane osobowe przechowywane są nie dłużej, niż jest to konieczne, aby cel ich przechowywania został osiągnięty. Przede wszystkim z uwagi na wymagania prawne, sprawozdawcze lub rachunkowe. Przy ocenianiu okresu przechowywania danych uwzględnia się również:

– rodzaj świadczonych na rzecz Biuro usług;

– czas uzasadniający ich przechowywanie w zakresie obowiązków prawnych stron;

– terminy przedawnienia roszczeń;

– prawem przewidziane okresy przechowywania danych.

 

Możliwość i sposób złożenia skargi

 

Na wszystkich etapach świadczenia usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami Biuro postępuje w sposób zapewniający w stopniu jak najwyższym bezpieczeństwo danych osobowych przekazanych przez Klienta. W przypadku powzięcia przez Klienta wątpliwości zobowiązuję się również do ich rozwiania w drodze komunikacji bezpośrednio pomiędzy stronami. Wszelkie skargi rozpatrzone zostaną w sposób poufny, a w konsekwencji podjęte zostaną wszelkie kroki w celu wyjaśnienia wątpliwości i zastrzeżeń Klienta.

 

Abstrahując od powyższego, Klient uprawniony jest do złożenia skargi przed organem nadzorczym w Polsce lub w państwie członkowskim EOG, w którym pracuje lub mieszka, lub w którym doszło do naruszenia. Organem nadzorczym w Polsce jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować pod adresem ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, lub pod numerem telefonu 22 531 03 00.

 

Informacje końcowe

 

Niniejsza polityka prywatności podlega okresowej kontroli pod względem zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami. Zaleca się regularne odwiedzanie witryny celem uzyskania aktualnych informacji i zaznajomienia się z ewentualnymi zmianami.

 

Wyślij znajomemu


Podaj wynik równania: